Hội đồng khoa học và giảng viên phục trách

STT

Họ và tên giảng viên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành/Lĩnh vực giảng dạy

1

Nguyễn Tiến Lực

PGS.TS

Lịch sử phương Đông/ CS đối ngoại Nhật Bản/tiếng Nhật

2

Huỳnh Trọng Hiền

TS

NBH, Lịch sử Nhật Bản/ tiếng Nhật

3

Nguyễn Vũ Quỳnh Như

TS

Văn học Nhật Bản/ tiếng Nhật

4

Nguyễn Thị Hoài Châu

             TS

Văn hoá xã hội Nhật Bản/ tiếng Nhật

6

Hồ Thị Lệ Thủy

ThS

Thư viện – thông tin/ tiếng Nhật

7

Đinh Thị Kim Thoa

ThS

Quản trị kinh doanh/ tiếng Nhật

8

Quản Thị Nguyệt Thơ

ThS

NBH, Giáo dục tiếng Nhật/ tiếng Nhật

9

Vũ Đoàn Liên Khê

ThS - NCS

NBH, Châu Á học/ tiếng Nhật

10

Huỳnh Phương Anh

TS

NBH, Lịch sử thế giới / Lịch sử Nhật Bản

11

Nguyễn Thị Lam Anh

ThS - NCS

NBH, Văn học, tiếng Nhật

12

Nguyễn Thị Thu Hương

ThS

NBH, Châu Á học/ tiếng Nhật

13

Phạm Lê Khánh Trang

ThS

NBH, Châu Á học/ tiếng Nhật

14

Trần Bảo Ngọc

ThS

NBH,Châu Á học / tiếng Nhật

15

Nguyễn Thị Huyền

ThS

Tâm lý học

16

Trần Nguyễn Bảo Vy

ThS

NBH, PP giảng dạy tiếng Nhật/ tiếng Nhật

17

Nguyễn Vũ Kỳ

ThS - NCS

NBH, Châu Á học / tiếng Nhật

18

Đoàn Nguyễn Ngọc Phượng

Học viên cao học

NBH/ tiếng Nhật

19

Trần Thị Thuỳ Trang

ThS

NBH, Châu Á học / tiếng Nhật

20

Nguyễn Linh Lan

NBH, Tiếng Nhật

 

 

DANH SÁCH TRƯỞNG BỘ MÔN, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VÀ CỐ VẤN HỌC TẬP

Năm học 2020 - 2021

  1. Các tổ bộ môn của Khoa

Tên Bộ môn

Phụ trách quản lý các môn

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Lịch sử - Văn hoá Nhật Bản

Lịch sử Nhật Bản, Văn hóa xã hội Nhật Bản, Văn học Nhật Bản, Tôn giáo Nhật Bản, Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản...v.v.

PGS.TS Nguyễn Tiến Lực

Bộ môn Kinh tế- Chính trị Nhật Bản

Kinh tế Nhật Bản, Chính trị Nhật Bản, Địa lý dân cư Nhật Bản, Nhật Bản hiện đại, Chính sách đối ngoại Nhật Bản, Quan hệ quốc tế châu Á...v.v

TS. Huỳnh Phương Anh

Bộ mônTiếng Nhậtcăn bản

Quản lý các môn tiếng Nhật của 3 hệ (Chính quy VB1, Chính quy Vb2, hệ Chất lượng cao) năm 1, năm 2.

Th.S Đinh Thị Kim Thoa

Bộ mônTiếng Nhật ứng dụng

Quản lý các môn tiếng Nhật của 3 hệ (Chính quy VB1, Chính quy Vb2, hệ Chất lượng cao) năm 1, năm 2.

Quản lý giảng dạy các môn Tiếng Nhật thương mại, tiếng Nhật du lịch, Biên dịch tiếng Nhật, Phiên dịch tiếng Nhật, tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo tiếng Nhật với bên ngoài.

TS. Nguyễn Thị Hoài Châu

 

2. Giáo viên chủ nhiệm 

2.1  Hệ Chính quy VB1

- ThS. Phạm Lê Khánh Trang                                     – GVCN năm 1

- ThS. Hồ Thị Lệ Thủy                                               – GVCN năm 2

- ThS. Nguyễn Thị Lam Anh                                      – GVCN năm 3

- TS. Nguyễn Thị Hoài Châu                                      – GVCN năm 4

2.2 Hệ CLC

- ThS. Trần Nguyễn Bảo Vy                                        – GVCN năm 1

- ThS. Trẩn Bảo Ngọc                                                 – GVCN năm 2

- ThS. Quản Thị Nguyệt Thơ                                      – GVCN năm 3

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo                                   – GVCN năm

2.3 Hệ chính quy VB2

- ThS. Hồ Thị Lệ Thủy                                                 – GVCN năm 1

- ThS Trần Bảo Ngọc                                                    – GVCN năm 2,3

3. Cố vấn học tập

        3.1 Hệ chính quy VB1: 

          - ThS. Nguyễn Thị Huyền

          - ThS. Trần Nữ Hạnh Nhân

        3.2 Hệ chính quy VB2

         - ThS. Trần Bảo Ngọc

         - ThS. Hồ Thị Lệ Thủy

        3.3 Hệ CLC

        - ThS. Trần Nguyễn Bảo Vy

        - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.