Chương trình học ngôn ngữ tại ĐH Meiji tháng 2/2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

------------------------------

Số:406 /XHNV-HTQT- PTDAQT

V/v Chương trình học ngôn ngữ tại ĐH Meiji tháng 2/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2015Kính gửi: Ban chủ nhiệm Bộ môn Nhật Bản học

 

Nhà trường thông báo đến Ban chủ nhiệm Bộ môn Nhật Bản học chương trình học tiếng Nhật tại ĐH Meiji học kỳ Đông tháng 2/2016 các thông tin sau:

Chương trình học tiếng Nhật học kỳ Đông tại ĐH Meiji diễn ra từ ngày 11/2/2016 – 25/2/2016 với các nội dung học về ngôn ngữ, văn hoá và xã hội Nhật Bản.

Ứng viên sẽ được miễn 20,000 Yên (bao gồm cả chi phí homestay)

Ứng viên sẽ nộp đơn đăng ký online tại website từ ngày 07/9/2015 – 15/10/2015http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/mjlp/winter.html

Ngoài ra, ứng viên có cơ hội nhận được học bổng 80,000Yên của JASSO cho toàn khoá học nếu hội đủ điều kiện đăng ký học bổng, thông tin chi tiết sinh viên tham khảo website nói trên.

*Lưu ý: Để thuận tiện trong công tác quản lý, sinh viên đăng ký chương trình này phải thông báo cho Cô Hiền Thương – Phòng HTQT-PTDAQT.

Nhà trường đề nghị Quý Bộ môn thông báo rộng rãi thông tin này để sinh viên có quan tâm đăng ký chương trình

Trân trọng.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC-TH, HTQT-PTDAQT

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HTQT-PTDAQT


(Đã ký)

ThS. Bàng Anh Tuấn

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.